Temperature Distribution (TD)

Temperature Distribution (TD)

การศึกษาการกระจายอุณหภูมิของเครื่องฆ่าเชื้อ (Temperature distribution study; TD Test)

การศึกษาการกระจายอุณหภูมิของเครื่องฆ่าเชื้อ คือการศึกษา หรือ การทดลองเพื่อแสดงความสม่ำเสมอการกระจายของอุณหภูมิหรือการไหลผ่านของตัวกลางให้ความร้อนไปยังส่วนที่มีการจัดเรียงบรรจุภัณฑ์ โดยสามารถบอกถึงจุดอับหรือบริเวณที่ตัวกลางให้ความร้อนไหลผ่านช้าอยู่บริเวณใดภายในเครื่อง (IFTPS, 2014)

TDPIC-5

เครื่องฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ทุกระบบจำเป็นต้องมีการศึกษาการกระจายอุณหภูมิ TD (Temperature Distribution) เพื่อกำหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ถูกต้องก่อนการทำงานจริง โดยเฉพาะกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์อาหารบรรจุในภาชนะปิดสนิทประเภทที่มีความเป็นกรดต่ำและปรับกรด ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่าก่อนเริ่มจับเวลาการฆ่าเชื้ออุณหภูมิในเครื่องฆ่าเชื้อถึงอุณหภูมิฆ่าเชื้อที่กำหนดและสม่ำเสมอตลอดทั้งเครื่อง

  • เครื่องฆ่าเชื้อแบบใช้ไอน้ำอย่างเดียวเป็นตัวกลางให้ความร้อนในการฆ่าเชื้อ เหมาะสำหรับบรรจุภัณฑ์กระป๋องโลหะ
  • เครื่องฆ่าเชื้อแบบอัดความดันเพิ่มเหมาะแก่การฆ่าเชื้อในอาหารที่บรรจุในภาชนะอ่อนตัว และกึ่งอ่อนตัว เช่น ถุงทนร้อน ถ้วยพลาสติก ถาดพลาสติก ขวดพลาสติก รวมถึงขวดแก้ว โดยหลักการจะมีการอัดความดันส่วนเกินเพื่อช่วยป้องกันการเสียรูปของภาชนะบรรจุได้

การศึกษา TD Test จำเป็นต้องมีการศึกษาเมื่อไหร่ ?

  • ติดตั้งเครื่องฆ่าเชื้อใหม่
  • มีการเปลี่ยนอุปกรณ์ เปลี่ยนแปลงโครงสร้างเครื่องฆ่าเชื้อ ซึ่งส่งผลต่อการไหลของตัวกลางให้ความร้อนผ่านบรรจุภัณฑ์ และการระบายอากาศออกจากเครื่อง เช่น ขนาดหรือตำแหน่งของท่อไอน้ำเข้า จำนวนรูกระจายไอน้ำและ ตำแหน่งของท่อระบายอากาศ
  • มีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับการจัดเรียงผลิตภัณฑ์ ชนิดบรรจุภัณฑ์ ขนาดและ รูปทรง รวมถึงการเปลี่ยนแปลงรูปแบบ โครงสร้างตะกร้า ตะแกรงที่ใช้รองรับผลิตภัณฑ์ในเครื่อง ซึ่งมีผลต่อการไหลผ่านของตัวกลางให้ความร้อนในเครื่องฆ่าเชื้อ
  • มีการเปลี่ยนแปลงปัจจัยวิกฤตอื่น ๆ ที่ส่งผลต่อการกระจายอุณหภูมิในเครื่องฆ่าเชื้อ เช่น ความดันไอน้ำกำลังของ Boiler อุณหภูมิเริ่มต้นของผลิตภัณฑ์ อัตราการไหลของตัวกลางให้ความร้อน
TDPIC-3
TDPIC-4

TD Test for aseptic tank

การศึกษาการกระจายความร้อนภายใน A-Tank ในระหว่างการ Pre-Sterilized เพื่อให้มั่นใจว่าทุกจุดภายใน A-Tank ได้รับความร้อนตามกระบวนการฆ่าเชื้อที่กำหนดไว้ (125 oC, 30 นาที)

TDPIC-1

ผู้กำหนดกระบวนการฆ่าเชื้อด้วยความร้อน  (Process Authority) ??

ผู้ดำเนินการศึกษาและกำหนดกระบวนการฆ่าเชื้อด้วยความร้อน
(Thermal Process Scheduled) สำหรับผลิตภัณฑ์อาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท
แต่ละชนิด รวมทั้งการกำหนดปัจจัยวิกฤตต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อการฆ่าเชื้อ
กำหนดกระบวนการฆ่าเชื้อสำรอง และช่วยตัดสินใจกรณีเกิดการฆ่าเชื้อที่มีสภาวะ
ที่เกิดการเบี่ยงเบนไปจากข้อกำหนด (Process Deviation)

6

 

 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม หรือ แจ้งความประสงค์ทดสอบได้ที่ บริษัท ฟู้ด เซอร์วิส แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
Email: fscthailand@gmail.com  Tel:  0-2102-99878