Home

        FSC

    Services

How we works

Flow Process

06 Steps

1
01. ลูกค้าแจ้งความต้องการเลือกรูปแบบบริการ
2
02. จัดส่งแผนการทำงาน + ประเมินค่าบริการ
3
03. ลูกค้าพิจารณา และยืนยันการใช้บริการ
4
04. เริ่มต้นดำเนินงาน ตามแผนงาน
5
05. ตรวจรับผลงานการดำเนินงาน
6
06. ให้คำปรึกษา และทดสอบทำความเข้าใจร่วมกัน

We run all kinds of FSC services that support your success

    error: Content is protected !!