Heat penetration (HP)

Heat penetration (HP)

การศึกษาการถ่ายโอนความร้อนในผลิตภัณฑ์ (Heat penetration study; HP Test)

เพื่อศึกษาอัตราการส่งผ่านความร้อนจากตัวกลางให้ความร้อนภายนอกบรรจุภัณฑ์เข้าสู่จุดร้อนช้าที่สุด (Coldest point หรือ Slowest heating point) ของอาหารในบรรจุภัณฑ์ปิดสนิทให้ได้รับความร้อนในระดับการฆ่าเชื้อแบบเชิงการค้า (IFTPS, 2014)

การทดสอบทำได้โดยการเสียบปลายเทอร์โมคับเปิลที่อาหาร บริเวณตำแหน่งที่ร้อนช้าที่สุดในภาชนะนั้น เพื่อบันทึกอุณหภูมิผลิตภัณฑ์ตลอดระยะการฆ่าเชื้ออาหาร ข้อมูลที่ได้นำมาใช้เพื่อคำนวณกำหนดเวลาที่ใช้ในการฆ่าเชื้ออาหารเพื่อให้ได้ค่าการฆ่าเชื้อ (Sterilization Value (F0) or Pasteurization Value (Pv or Pu))

การศึกษา HP Test จำเป็นต้องมีการศึกษาเมื่อไหร่ ?

1. ผลิตภัณฑ์ใหม่ หรือสูตรผลิตภัณฑ์ใหม่ที่แตกต่างไปจากเดิม

2. มีการเปลี่ยนแปลงบรรจุภัณฑ์ (ชนิด ขนาดรูปทรง วัสดุ)

3. มีการเบี่ยงเบนจากกระบวนการผลิตที่กำหนดและไม่สามารถคำนวณหาค่าของกระบวนการให้ความร้อนได้ เช่น เติมแป้งผิดชนิด เติมสารให้ความหนืดมากกว่าที่กำหนด ขนาดชิ้นเนื้อใหญ่ขึ้น

4. ปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์

5. มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการศึกษาการกระจายอุณหภูมิในเครื่องฆ่าเชื้อ (TD)

6. เปลี่ยนแปลงระบบเครื่องฆ่าเชื้อ

7. พบผลิตภัณฑ์เน่าเสีย หรือฆ่าเชื้อไม่สมบูรณ์

HPPIC-1
HPPIC-2

ผู้กำหนดกระบวนการฆ่าเชื้อด้วยความร้อน  (Process Authority) ??

ผู้ดำเนินการศึกษาและกำหนดกระบวนการฆ่าเชื้อด้วยความร้อน
(Thermal Process Scheduled) สำหรับผลิตภัณฑ์อาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท
แต่ละชนิด รวมทั้งการกำหนดปัจจัยวิกฤตต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อการฆ่าเชื้อ
กำหนดกระบวนการฆ่าเชื้อสำรอง และช่วยตัดสินใจกรณีเกิดการฆ่าเชื้อที่มีสภาวะ
ที่เกิดการเบี่ยงเบนไปจากข้อกำหนด (Process Deviation)

6

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม หรือ แจ้งความประสงค์ทดสอบได้ที่ บริษัท ฟู้ด เซอร์วิส แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
Email: fscthailand@gmail.com  Tel:  0-2102-99878