RETORT SUPERVISOR COURSE

S__450420756

FOOD PROCESS CONTROL SUPERVISOR รุ่นที่ 4

** ด่วน ** เปิดรับสมัครแล้ว ** รอบเดือนกรกฎาคม 2565**

📣📣 หลักสูตร “ผู้ควบคุมการผลิตอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทชนิดที่มีความเป็นกรดต่ำและปรับกรด”
“FOOD PROCESS CONTROL SUPERVISOR” (เดิมชื่อหลักสูตร RETORT SUPERVISORS)

📌📌 รุ่น เดือนกรกฎาคม 2565 !! (จัดโดย บริษัท ฟู้ด เซอร์วิส แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด)
** รับสมัครเพียง 50 ท่าน เท่านั้น ** สมัครและชำระค่าลงทะเบียน ภายในวันที่ 9 กรกฏาคม 2565 ** ปิดรับสมัครเมื่อผู้เข้าร่วมเต็มจำนวนคะ!!

🚩🚩 วันที่จัดฝึกอบรม : วันที่ 18-22 กรกฎาคม 2565
📍📍สถานที่ฝึกอบรม : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ
# วิทยากรบรรยาย : อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้เชี่ยวชาญ จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง,มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา และ บริษัท ฟู้ด เซอร์วิส แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด #

📌📌 คลิ๊กเพื่อกดสมัครออนไลน์: 👇👇👇👇
shorturl.at/tBKX4

📌📌 กดรับเอกสารประชาสัมพันธ์: 👇👇👇👇
shorturl.at/abqxQ

** ผู้เข้าร่วมฝึกอบรม :
1. วันฝึกอบรม (วันแรก) ให้เตรียมชุดทดสอบ ATK มาเพื่อทดสอบก่อนเข้าร่วมฝึกอบรม (ก่อนเข้างาน) หรือ แสดงหลักฐานการตรวจที่เกี่ยวเนื่อง ไม่เกิน 48 ชั่วโมง
2. ให้จัดส่งประวัติการฉีดวัคซีน ป้องกัน COVID กับเจ้าหน้าที่ ก่อนวันฝึกอบรม

📌ทำไมต้องสมัครเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรนี้ ???
: หลักสูตรผู้ควบคุมการผลิตอาหาร (Retort Supervisors) เป็นหลักสูตรตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 420 พ.ศ. 2563 เรื่อง วิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิต ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ควบคุมกระบวนการผลิต มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการ และสามารถควบคุมกระบวนการผลิตให้มีความปลอดภัยสำหรับผู้บริโภค
📚เนื้อหาในหลักสูตร เกี่ยวกับอะไรบ้าง ???
: กฎหมายที่เกี่ยวข้องและหลักการเบื้องต้นของการผลิตอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทชนิดที่มีความเป็นกรดต่ำและชนิดที่ปรับกรด, จุลชีววิทยาของการฆ่าเชื้ออาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท, หลักการใช้ความร้อนในการฆ่าเชื้ออาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท, การจัดการดูแลภาชนะบรรจุอาหาร, บันทึกข้อมูลและการจัดเก็บเอกสาร, อุปกรณ์เครื่องมือวัด, การดำเนินการของระบบฆ่าเชื้อด้วยความร้อน, อาหารปรับกรด, เครื่องฆ่าเชื้อแบบนิ่งที่ใช้ไอน้ำ, เครื่องฆ่าเชื้อแบบนิ่งที่ใช้ความดันเพิ่ม, ระบบเครื่องฆ่าเชื้อแบบหมุนที่ทำงานเป็นชุด และเครื่องฆ่าเชื้อที่ทำงานแบบต่อเนื่อง, ระบบการผลิตและบรรจุแบบปลอดเชื้อ, บรรจุภัณฑ์โลหะและพลาสติกแบบตะเข็บสองชั้น, บรรจุภัณฑ์อ่อนตัวและกึ่งคงรูป, บรรจุภัณฑ์แก้ว, การอ่านรายงานผลการศึกษาการกำหนดกระบวนการฆ่าเชื้อด้วยความร้อน

#RetortSupervisor #FoodProcessControlSupervisor #ผู้ควบคุมกระบวนการผลิต #ผู้ควบคุมการผลิตอาหาร #อาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท #Foodservicesandconsultant #Retortsupervisor #Retort #รีทอร์ต #ผู้ควบคุมการผลิต #ผู้ควบคุมการผลิตอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทที่มีความเป็นกรดต่ำและปรับกรด #ความปลอดภัยอาหาร #อาหารกระป๋อง #ฟู้ดเซอร์วิสแอนด์คอนซัลแตนท์ #FSCTHAILAND #FSCTraining