Heat distribution (HD)

Heat distribution (HD)

การศึกษาการกระจายความร้อนของเครื่องฆ่าเชื้อ (Heat distribution study; HD Test)

การศึกษาถึงอัตราการส่งผ่านความร้อนของตัวกลางให้ความร้อนไปยังส่วนที่มีการจัดเรียงบรรจุภัณฑ์ว่ามีความร้อนสม่ำเสมอหรือไม่ (IFTPS, 2014) โดยจะศึกษาในเครื่องฆ่าเชื้อที่ใช้ส่วนผสมของไอน้ำกับอากาศอัด โดยใช้ไอน้ำเป็นตัวกลางให้ความร้อน ส่วนอากาศช่วยสร้างความดันส่วนเกิน และติดตั้งพัดลมความเร็วสูง ช่วยกระจายอุณหภูมิ

การศึกษา HD Test จำเป็นต้องมีการศึกษาเมื่อไหร่ ?

1. ติดตั้งเครื่องฆ่าเชื้อใหม่

2. มีการเปลี่ยนอุปกรณ์ เปลี่ยนแปลงโครงสร้างเครื่องฆ่าเชื้อ ซึ่งส่งผลต่อการไหลของตัวกลางให้ความร้อนผ่านบรรจุภัณฑ์ และการระบายอากาศออกจากเครื่อง เช่น ขนาดหรือตำแหน่งของท่อไอน้ำเข้า จำนวนรูกระจายไอน้ำและ ตำแหน่งของท่อระบายอากาศ

3. มีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับการจัดเรียงผลิตภัณฑ์ ชนิดบรรจุภัณฑ์ ขนาดและ รูปทรง รวมถึงการเปลี่ยนแปลงรูปแบบ โครงสร้างตะกร้า ตะแกรงที่ใช้รองรับผลิตภัณฑ์ในเครื่อง ซึ่งมีผลต่อการไหลผ่านของตัวกลางให้ความร้อนในเครื่องฆ่าเชื้อ

4. มีการเปลี่ยนแปลงปัจจัยวิกฤตอื่น ๆ ที่ส่งผลต่อการกระจายอุณหภูมิในเครื่องฆ่าเชื้อ เช่น ความดันไอน้ำกำลังของ Boiler อุณหภูมิเริ่มต้นของผลิตภัณฑ์ อัตราการไหลของตัวกลางให้ความร้อน

HDPIC-1
HDPIC-2

ผู้กำหนดกระบวนการฆ่าเชื้อด้วยความร้อน  (Process Authority) ??

ผู้ดำเนินการศึกษาและกำหนดกระบวนการฆ่าเชื้อด้วยความร้อน
(Thermal Process Scheduled) สำหรับผลิตภัณฑ์อาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท
แต่ละชนิด รวมทั้งการกำหนดปัจจัยวิกฤตต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อการฆ่าเชื้อ
กำหนดกระบวนการฆ่าเชื้อสำรอง และช่วยตัดสินใจกรณีเกิดการฆ่าเชื้อที่มีสภาวะ
ที่เกิดการเบี่ยงเบนไปจากข้อกำหนด (Process Deviation)

6

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม หรือ แจ้งความประสงค์ทดสอบได้ที่ บริษัท ฟู้ด เซอร์วิส แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
Email: fscthailand@gmail.com  Tel:  0-2102-99878