Food Safety and Quality Consultant

ความปลอดภัยด้านอาหาร และที่ปรึกษาในด้านคุณภาพของอาหาร

การให้คำปรึกษาด้านระบบคุณภาพและอาหารปลอดภัย เช่น การให้คำปรึกษาด้านการขออนุญาตสถานที่ผลิต & การขออนุญาตรับรองผลิตภัณฑ์และตำรับอาหารต่างๆ รวมทั้ง การให้บริการด้านคำปรึกษาที่เกี่ยวเนื่องกับการจัดทำเอกสารและการจัดทำระบบคุณภาพต่างๆ ISO 9001, ISO2200, BRC, GMP, HACCP

security