วิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิต

Checklist ฉบับเฉพาะ
Checklist ฉบับเฉพาะ สำหรับผู้ประกอบการ สำหรับการปรับ-เปลี่ยน และเตรียมพร้อม
ให้สอดคล้องกับประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 420 (พ.ศ. 2563)
เรื่อง วิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิต
* Online Training

สรุปข้อกำหนด ตามประกาศ สธ. 420 (2563)
(ข้อกำหนดใหม่
/ ข้อกำหนดที่มีการปรับเปลี่ยนไป)

ข้อกำหนดเฉพาะ 3 : สำหรับการผลิตอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท
ชนิดที่มีความเป็นกรดต่ำและชนิดที่ปรับกรด ที่ผ่านกรรมวิธีการฆ่าเชื้อ
ด้วยความร้อนโดยทำให้ปลอดเชื้อเชิงการค้า

– การยืนยันความถูกต้อง (Validation)
และการกำหนดกระบวนการฆ่าเชื้อด้วยความ
ร้อน

– กรรมวิธีการทำลายสปอร์ของคลอสตริเดียม โบทูินั่ม

– กรรมวิธีการยับยั้งการงอกของสปอร์คลอสตริเดียม โบทูลินั่ม

แบบตรวจสอบประเมินตนเอง (Internal Quality Audit)

วิธีการสมัคร (สมัครได้ 2 ช่องทาง)

  1. Click Link : https://bit.ly/3w92oaM
  2. สแกน QR CODE

 

 

 

 

 

ค่าลงทะเบียน  ฟรี : ลูกค้า FSC (Active 2562-ปัจจุบัน)
ลูกค้าทั่วไป
: ส่งสลิปโอนเงิน เพื่อยืนยันสิทธิ์

 

Brochure_Training Checklist 420 final(1)
Brochure_Training Checklist 420 final(2)